Expertis i vänsterhänthet?

Ur 1969 års läroplan:

"Vänsterhänta elever kräver särskild uppmärksamhet, i synnerhet på inlärningsstadiet. Under de tidigare skolåren, speciellt de första, har många ännu ej klar höger-eller vänsterhänthet. Åtskilliga av dessa elever kan utan svårighet lära sig att arbeta med höger hand. I andra fall och i synnerhet om klar vänsterhänthet redan föreligger, kan svårigheter uppstå.Om tveksamhet råder vid val av arbetshand, bör ett samråde mellan tillgänglig expertis, hemmet och läraren ge ett utgångsläge för ett avgörande, där det av största vikt att eleven själv är positivt engagerad."

Expertis i handval kanske är ett arbete man bör satsa på.
...och vilken tur att eleven ska vara positivt engagerad i valet av vilken hand denne ska arbeta med, annat vore ju katastrof!